Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří >> Aktuality >> Bledule jarní v přírodní rezervaci Arba letos pomáhal monitorovat dron

Bledule jarní v přírodní rezervaci Arba letos pomáhal monitorovat dron

Bledule jarní v přírodní rezervaci Arba letos pomáhal monitorovat dron

19.4.2016

Přírodní rezervace Arba je louka v nivě řeky Kamenice na okraji obce Srbská Kamenice. Předmětem ochrany jsou zde původní společenstva rostlin i živočichů, která jsou vázána na vlhké louky a prameniště.

Rostou zde vlhkomilné druhy rostlin jako vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus), rákos obecný (Phragmites australis), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria), ostřice zobánkatá (Carex rostrata) a chráněné jsou i živočišné druhy např. vážky, kobylka mokřadní (Conocephalus dorsalis), užovka obojková (Natrix natrix), zmije obecná (Vipera berus), skokan ostronosý (Rana arvalis) nebo skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus).

 Od roku 1999 je na lokalitě pravidelně sledována populace ohrožené bledule jarní (Leucojum vernum). V letošním roce jsme v rámci pilotního projektu ve spolupráci se službou EASYmap otestovali možnost využít k této činnosti vysoce podrobnou ortofotomapu, k jejímuž získání se využívá bezpilotní prostředek a přesvědčit se, zda nové technologie mají v klasických ochranářských aktivitách šanci na uplatnění.

 Tvorba fotomapy ja založena na vytvoření digitálního 3D modelu povrchu metodou Structure from motion s využitím snímků pořízených kamerou nesenou kvadrokoptérou, která je součástí bezpilotního systému.  Lety probíhaly v ručním pilotovaném režimu ve výšce do 15 m nad povrchem. Během letů byly pořízeny snímky území ve viditelném spektru, z nichž bylo následně automatickými korelačními algoritmy vypočteno bodové mračno. Toto mračno je pak základem pro sestavení fotomapy, popřípadě digitálního modelu povrchu.

 Pro účely vytvoření mapy rozšíření a hustoty výskytu byla vytvořena detailní fotomapa s rozlišením 0,6 cm/pixel, která byla pomocí vlícovacích bodů jednoznačně ukotvena v JTSK. Mapa hustoty výskytu květů byla konstruována jako množina bodů o rozteči 1,0 m, přičemž každému bodu byla přiřazena skalární veličina reprezentující počet květů identifikovaných na podrobné fotomapě ve čtverci o straně 1,0 m, jehož je daný bod středem a jehož strany jsou orientovány rovnoběžně s osami sítě JTSK. Vznikla tak pravidelná síť vektorových dat, jež je jednoznačně určena v prostoru a čase. V závěru byla vygenerována barevně škálovaná rastrová plocha. Celkem bylo v 2.269 bodech identifikováno 45.708 květů.

 Vytvořením mapy rozšíření a hustoty populace bledule jarní je prvním krokem pro porovnávání s daty pořízenými v následujících letech v pravidelném intervalu. Očekávaným finálním výstupem by mohla být např. mapa znázorňující dynamické změny populace jako reakce např. na vodní režim, management, apod.

 RP Ústecko má vytipováno dalších několik lokalit s výskytem ZCHD rostlin, které jsou vhodné k monitoringu bezpilotním dronem a kde vytvořené fotomapy a 3D modely mohou být zdrojem mnoha užitečných dat. První výsledky naznačují, že takto získaná data jsou v oblasti ochrany přírody využitelná a poskytují tak přidanou hodnotu oproti některým stávajícím metodám sběru dat, jako např. snížení nákladů a zjednodušení terénní práce. Díky skutečnosti, že se jedná o bezkontaktní metodu, se také minimalizuje přímé poškození vegetace a jednotlivých rostlin.

Arba-fotka2

 

Porovnání výstupů z monitoringu

 rok 2000

Arba_mapka_2000

rok 2016

Arba_mapa rozšíření a hustoty populace bledule

Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt